2%(3%) z dane pre klub FK LOKOMOTÍVA DNV
Máte záujem darovať klubu 2% (3%) z daní nášmu klubu?

Futbalový klub Lokomotíva DNV je občianske združenie, organizácia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o dobrovoľnom združovaní občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb v oblasti telesnej výchovy a športu a ktorá sa zameriava na organizovanie a vytváranie podmienok pre svojich členov, registrovaných a neregistrovaných hráčov v oblasti futbalu. V súlade s čl. 9 bod 2 písm. b) Stanov FCL zdrojom príjmov Lokomotívy sú aj dary od fyzických a právnických osôb. V prípade, že by ste chceli poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov podľa zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov uvádzame údaje na poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane:

Vopred Ďakujeme

Tu sú k dispozícii formuláre

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
1.Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2.Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
3.Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.
4.Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
5.Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
6.Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 02.05.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.
Poznámky:
Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
Do kolónky ROK sa píše 2017
Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Potvrdenie 2017

player

Vyhlásenie 2017

player

Potrebné údaje:
15
IČO:30811465
16
Právna forma:Občianske združenie
17
Obchodné meno(názov):Lokomotíva Devínska Nová Ves
18
Sídlo-Ulica:Vápencová
19
Číslo:34
20
PSČ:84107
21
Obec:Bratislava