S T A N O V Y futbalového klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves

článok 1

1. Lokomotíva Devínska Nová Ves (ďalej len Lokomotíva) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb v oblasti telesnej výchovy a športu, ale aj v iných oblastiach spoločenského kultúrneho života.
2. Lokomotíva je nezávislou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou, vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.
3. Lokomotíva je dobrovoľne združená do Slovenského futbalového zväzu a zúčastňuje sa súťaží, organizovaných týmto orgánom.
4. Sídlom Lokomotívy je Bratislava, Vápencová ul. č. 34, PSČ 84107.
5. Futbalovými farbami sú modrá, biela a červená.

článok 2

Poslanie a úlohy

1. Poslaním Lokomotívy je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov a registrovaných a neregistrovaných hráčov, ale aj ostatnej verejnosti, najmä v oblasti telesnej výchovy a športu, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových a telesných schopností, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti a k spoločensky vhodnému využitiu voľného času.
2. Úlohy Lokomotívy:
a./ zabezpečovanie podmienok na účasť členov na telovýchovných a športových podujatiach (súťaže, turnaje, tréningy a podobne), ako aj na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach. Pod zabezpečovaním podmienok pre členov sa rozumie ich poskytovanie, alebo finančné uhrádzanie nákladov s nimi súvisiacich – materiálno-technické vybavenie, príprava a školenia trénerov a vedúcich mužstiev, doprava, ubytovanie, občerstvenie, stravovanie, hygiena, rehabilitácia, lekárska starostlivosť, poplatky, odmeny a iné náhrady za účasť v tréningovom procese a na súťažiach,

b./ zabezpečovanie podmienok pre výkonnostný rast registrovaných a neregistrovaných hráčov Lokomotívy počnúc mládežníckymi kategóriami,
c./ výstavba, údržba, prevádzka a starostlivosť o telovýchovné a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve, v správe a užívaní Lokomotívy.
d./ získavanie finančných a materiálnych prostriedkov od fyzických i právnických osôb za účelom podpory poslania Lokomotívy,
e./ vytváranie ekonomických, materiálno-technických, personálnych, administratívnych, sociálnych, ekologických, bezpečnostných a iných podmienok na činnosť Lokomotívy ako celku i jeho členov,
f./ propagovanie vlastnej činnosti, telesnej výchovy a športu.

článok 3

členstvo v Lokomotíve

1. Členstvo v Lokomotíve je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
2. Členom Lokomotívy sa môže stať každá fyzická plnoletá osoba, ako aj právnická osoba, ktorá súhlasí s poslaním Lokomotívy ako aj s jeho stanovami. O prijatí rozhoduje výbor Lokomotívy a to na základe prihlášky.
3. Prihláška do Lokomotívy musí byť podaná písomne a musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného bydliska a prehlásenie člena, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a iné platné normy.
4. Dokladom o členstve je platný členský preukaz Lokomotívy, ktorý vydáva generálny manažér Lokomotívy.
5. Platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok, a to najneskôr do 30. marca príslušného roku.
6. Členstvo v Lokomotíve zaniká:
a./ oznámením vystúpenia člena,
b./ vyškrtnutím pre neplnenie si základných povinností,
c./ vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie,
d./ nezaplatením členského príspevku,
e./ úmrtím.
O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje výbor Lokomotívy.
7. Na základe rozhodnutia výboru Lokomotívy môže byť udelené čestné členstvo. Štatút čestného člena môže získať osoba, ktorá dlhoročne vykonávala funkciu v Lokomotíve, prípadne sa inak zaslúžila o rozvoj Lokomotívy.

článok 4

Práva a povinnosti členov

1. Práva členov:
a./ aktívne sa zúčastňovať na činností a využívať výhody člena Lokomotívy,
b./ zúčastňovať sa na výročných, príp. mimoriadnych členských schôdzach Lokomotívy,
c./ dávať podnety, návrhy, pripomienky a požadovať na ne od Lokomotívy odpoveď,
d./ vyžadovať správy o činnosti a hospodárení Lokomotívy,
e./ hlasovať o návrhoch, podnetoch, ako aj pri voľbách do orgánov Lokomotívy,
f./ byť volený do orgánov Lokomotívy, ak je bezúhonný a spĺňa podmienky pre prijatie stanovené výborom.
2. Povinnosti členov:
a./ dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia výboru Lokomotívy a členskej schôdze Lokomotívy,
b./ aktívne sa zapájať do činnosti Lokomotívy,
c./ chrániť, ošetrovať a zveľaďovať majetok Lokomotívy,
d./ vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno Lokomotívy,
e./ riadne a včas platiť členské a iné príspevky, ktoré schválili orgány Lokomotívy.
3. Práva a povinnosti členov, ktorí sú registrovaní a neregistrovaní hráči Lokomotívy:
a./ odohrať všetky zápasy za družstvo, do ktorého boli nominovaní,
b./ zúčastňovať sa na tréningovom procese v zmysle pokynov trénerov a vedúcich mužstiev,
c./ disciplinovane vystupovať na majstrovských a iných stretnutiach a podujatiach a tak vzorne reprezentovať Lokomotívu.

článok 5

Orgány Lokomotívy

1. Orgánmi Lokomotívy sú:
a./ členská schôdza a mimoriadna členská schôdza,
b./ výbor Lokomotívy,
c./ revízna komisia.
2. Z každého rokovania orgánov Lokomotívy musí byť vyhotovená písomná zápisnica, ktorá je podpísaná štatutárom Lokomotívy.

článok 6

Členská schôdza Lokomotívy

1. Najvyšším orgánom Lokomotívy je členská schôdza, ktorá sa koná spravidla raz za kalendárny rok, najneskôr však do konca marca nasledujúceho roku za predchádzajúci rok (výročná členská schôdza). Okrem výročnej členskej schôdze môže byť zvolaná mimoriadna členská schôdza. Členskú schôdzu zvoláva výbor Lokomotívy. Termín konania členskej schôdza sa oznamuje členom Lokomotívy písomne najneskôr 14 dní vopred.
2. Členská schôdza – mimoriadna členská schôdza:
a./ schvaľuje vznik, zánik Lokomotívy, vstup a výstup Lokomotívy z a do iných občianskych združení,
b./ schvaľuje stanovy Lokomotívy, ich zmeny a novelizácie,
c./ schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Lokomotívy za uplynulé obdobie, ktorú predkladá výbor,
d./schvaľuje plán činnosti a hospodárenia Lokomotívy na ďalšie obdobie, ktorý predkladá výbor,
e./ schvaľuje správu revíznej komisie Lokomotívy,
f./ volí a odvoláva predsedu, podpredsedu Lokomotívy, generálneho manažéra Lokomotívy, ekonomického manažéra Lokomotívy, technicko-bezpečnostného manažéra Lokomotívy, manažéra seniorov Lokomotívy, manažéra pre styk s verejnosťou Lokomotívy, manažéra žiaci a prípravka Lokomotívy, šéftrénera mládeže Lokomotívy, manažéra pre marketing Lokomotívy, ako aj predsedu a členov revíznej komisie Lokomotívy,
g./ schvaľuje poradie dvoch náhradníkov do výboru Lokomotívy a jedného náhradníka do revíznej komisie Lokomotívy,
h./ môže zmeniť uznesenia prijaté výborom Lokomotívy,
i./ je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní,
j./ navrhuje zástupcov do orgánov BFZ, resp. SFZ.
3. Delegátmi členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze sú všetci členovia Lokomotívy.
4. Na platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Lokomotívy. Hlasovanie sa vykonáva verejne, aklamáciou. Ak sa na členskej schôdzi uskutočňuje voľba do výboru a revíznej komisie Lokomotívy, členovia si musia zvoliť návrhovú a volebnú komisiu. Navrhované osoby musia byť členmi Lokomotívy.
5. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať výbor Lokomotívy a revízna komisia Lokomotívy.
6. Mimoriadnu členskú schôdzu musí do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti podpísanej viac ako 50% oprávnených členov Lokomotívy zvolať výbor Lokomotívy. Ak tak neurobí, môže ju zvolať každý oprávnený člen Lokomotívy, ktorý sa podpísal na žiadosti adresovanej výboru.
7. Pri zániku Lokomotívy členská schôdza vymenuje likvidátora, ktorý vykoná majetkovo právne vysporiadanie a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

článok 7

Výbor Lokomotívy

1. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť Lokomotívy výbor Lokomotívy. Výbor Lokomotívy je zložený z predsedu, podpredsedu, generálneho manažéra, ekonomického manažéra, technicko-bezpečnostného manažéra, manažéra seniorov, manažéra pre styk s verejnosťou, manažéra žiaci a prípravka, šéftrénera mládeže, manažéra pre média a marketing. Do výboru možno kooptovať náhradníkov, schválených na členskej schôdzi, resp. na mimoriadnej členskej schôdzi. Funkčné obdobie výboru je dvojročné.
2. Menom Lokomotívy sú oprávnení navonok vystupovať a konať predseda, generálny manažér, ekonomický manažér, alebo iný člen výboru Lokomotívy písomne poverený predsedom. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb / členov výboru Lokomotívy/ po schválení výborom Lokomotívy.
3. Výbor sa schádza 1-krát týždenne a zvoláva ho predseda alebo generálny manažér Lokomotívy.
4. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomnách aspoň 50% jeho členov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50% prítomných členov výboru.
5. Členom výboru Lokomotívy nemôžu byť osoby, ktoré nedosiahli vek 18 rokov.
6. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze, ako napr.
- rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti,
- chráni záujmy Lokomotívy vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám,
- koordinuje činnosť vedúcich družstiev a komisií,
- rozhoduje o prestupoch hráčov do Lokomotívy a z Lokomotívy,
- rozhoduje o disciplinárnych opatreniach a navrhuje vylúčenia v Lokomotíve,
- rozhoduje o prijatí nových členov, o udelení čestného členstva,
- organizuje a dozerá na výkon trénerskej činností, plnenie hráčskych a ostatných členských povinností,pripravuje správy o činnosti výboru a celej Lokomotívy, navrhuje rozpočet a plán činnosti Lokomotívy.
7. V období medzi uplynutím funkčného obdobia výbor a uskutočnením členskej schôdze riadi činnosť Lokomotívy prípravný výbor.

článok 8

Revízna komisia

1. Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán Lokomotívy, oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti Lokomotívy.
2. Revízna komisia je trojčlenná a volí ju členská schôdza na obdobie štyroch rokov. Do revíznej komisie stojí predseda. Do revíznej komisie je možné kooptovať jedného náhradníka, schváleného na členskej schôdzi, resp. na mimoriadnej členskej schôdzi.
3. Predseda revíznej komisie má právo byť prizvaný za zasadnutia výboru s hlasom poradným.

článok 9

Majetok a hospodárenie lokomotívy

1. Lokomotíva nadobúda na zabezpečenie vlastnej činnosti nehnuteľný a hnuteľný majetok. Prostredníctvom zmluvných vzťahov môže užívať aj iný majetok, o ktorý je povinný sa starať, chrániť a zveľaďovať ho.
2. Zdrojom majetku sú:
a./ príspevky od vlastných členov,
b./ dary od fyzických a právnických osôb,
c./ príjmy z telovýchovnej, športovej, turistickej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti Lokomotívy,
d./ príjmy z reklám, prenájmu vlastného majetku, z predaja majetku a práv ŠK,
e./ príjmy z vkladov, účtov a výnosy z cenných papierov a úvery,
f./ dotácie a granty od fyzických a právnických osôb.

3. Lokomotíva hospodári na základe stanoveného rozpočtu, schváleného členskou schôdzou.

článok 10

Záverečné ustanovenie

1. Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa 07.12.2015. Ich výklad vykonáva výbor Lokomotívy. Nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.
2. Prípadné zmeny a doplnky musia byť v písomnej forme riadne schválené členskou schôdzou Lokomotívy. Všetky zmeny a doplnky podliehajú registrácii na Ministerstve vnútra SR.
3. Vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené, sa riadia všeobecne záväznými predpismi.
4. Vstupom do platnosti týchto stanov sa v celom rozsahu rušia stanovy zo dňa 25.00.2012 , ktoré vzalo MV SR na vedomie 08.03.2012.

V Bratislave, dňa 25.05.2012