image1

Sekretariát:
Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava
Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.
V ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje tento proces nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Tento nový proces priamo súvisí so zmenami na zápise o stretnutí. Od nového súťažného ročníku bude možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb. Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK III. a IV ligy BFZ na povinnosť registrácie videotechnika prostredníctvom my.spotrnet.online. Všetky potrebné informácie boli zaslané elektronickou poštou zástupcom FK dňa 10.7.2017
Sekretariát BFZ oznamuje, že klubovým ISSF managerom bola elektronickou poštou zaslaná informácia a spustení avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk
Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižsie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne: https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit
Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit
Daľej vám oznamujeme, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.
Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ žiada FK: ŠK Slovan Bratislava „B“, FC Lokomotíva D.N.Ves, ŠK Svätý Jur, PŠC Pezinok, ŠK Bernolákovo, TJ Veľké Leváre o úhradu faktúry, vystavenej BFZ za futbalové lopty pre FK III. a IV.ligy BFZ seniorov.


Športovo – technická komisia:
Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:
email ŠTK: stk@futbalbfz.sk
Oznamy:
ŠTK žiada všetky FK, aby si nahrali do ISSF členov US – hl.usporiadateľ, vedúceho družstva, lekára/zdravotníka, hlásateľa a videotechnika. FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. 1.kolo je naplánované na jeseň 11.-12.11.2017.
V majstrovských a pohárových stretnutiach môžu družstvá striedať nasledovné počty hráčov:
3 hráčov – II. liga, SC, SuP a I. LSD (U19)
4 hráčov – I. LMD a/b (U17 a U16)
5 hráčov – S3BA, S4BA, SD3R, súťaže st. žiakov SFZ, I. liga ženy, SlP ženy
6 hráčov – II.LSaMDZsFZ, vo všetkých prípravných stretnutiach 7 hráčov/k – SZRL, II. liga ženy, I. liga juniorky
neobmedzene – ml.žiaci a prípravky
S3BA FC Malacky zmena farby výstroja pre domáce stretnutia: dres – šedý, trenírky – čierne, štulpne – čierne
S3BA TJ Rovinka: ŠTK berie na vedomie zaslanie fotodokumentácie o výmene brán a doplnení krytých sedadiel pre divákov.
S3BA FK Sl.Most pri Ba: ŠTK berie na vedomie zaslanie fotodokumentácie o postavení dvoch nových tribún.
S4BA K.Ves – schvaľuje ihrisko FC Zohor pre domáce stretnutia s podmienkou opravy brány do 16.8.2017.
SD3R MŠK Senec – schvaľuje zmenu ihriska pre domáce stretnutia, ktoré sa budú hrať na ihrisku v Igrame.
ŠTK akceptuje oneskorené začiatky stretnutí 1.kola TJ Rovinka – ŠK Báhoň, FC Petržalka – ŠK Bernolákovo.
Upozorňuje:
CFK Pezinok – Cajla (S4BA) na správne vyhotovovanie videozáznamu v zmysle RS (kamera na statíve).
TJ Viničné (S4BA) na povinnosť mať 15” monitor v zmysle SP čl. Ostatné ustanovenia, odsek 4.
Odstupuje na riešenie DK:
TJ Veľké Leváre (S4BA) a hráča Mareka Malíka (1242304) za štart v stretnutí 1.kola TJ V.Leváre – FKM K.Ves, hráč nepredložil do 48 hodím RP riadiacemu orgánu a nový RP bol vyžiadaný 7.8.2017, čo bolo 1 deň po stretnutí.
Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:
MD3R 2.kolo NMŠK 1922 Ba – FKP Dúbravka Ba 27.8.2017 o 10,00 hod. – zmena hracieho času
Schvaľuje striedavý štart hráčov v zmysle SP čl.28/8:
Patrik Strezenický (1306708), Adrian Babčan (1306539) – OŠK Sl.Grob / ŠK Šenkvice (U15)
Erik Bratek (1323977) – ŠK Báhoň / ŠK Šenkvice (U15)
Marek Gatyáš (1328483) – FC Slovan Modra / ŠK Šenkvice (U15)
Adrián Gura (1307019) – FC Slovan Vištuk / ŠK Šenkvice (U13)
Alex Švec (1365210) – TJ FC Kátlovce / ŠK Vrakuňa (U13)
Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:
Michal Polák (2000) č. rp. 1340265 – dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 16.3.2017 do 15.3.2018
Ján Procháska (1999) č.rp. 1297907 – dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 4.8.2017 do 3.8.2018
Hráči nehrajúci na RP v zmysle SP čl.43/3:
1.kolo S3BA
TJ Rovinka – Dávid Remža – RP predložený
Lok.Dev.Nová Ves – Roman Konečný, Viktor Kudláček – RP predložené, Aleksandar Miličevič – RP vo vyžiadaní od 5.8.2017
FK Slovan Most pri Ba – Zdeněk Wilmann, Daniel Jurč – RP predložené
FK Rača Ba – Dominik Golian – RP vo vyžiadaní od 4.8.2017
PŠC Pezinok – Daniel Vanta – RP vo vyžiadaní od 2.8.2017
FC Petržalka – Valentín Majerčák, Peter Sopúch, Patrik Kavoň, František Lády, Maroš Pilát, Ladislav Horváth – RP vo vyžiadaní od 1.8.2017
OFK D.Lužná – Samuel Deák – RP vo vyžiadaní od 2.8.2017
1.kolo S4BA
ŠK Vrakuňa – Miroslav Koller – RP vo vyžiadaní od 5.8.2017
FK Karpaty Limbach – Andrej Čechovič, Peter Šuba – RP predložené, Martin Juran – RP vo vyžiadaní od 2.8.2017
OŠK Sl.Grob – Juraj Kadlečík – RP vo vyžiadaní od 4.8.2017
MŠK Kráľová pri Senci – Jaroslav Šúplata – RP vo vyžiadaní od 6.8.2017
TJ Veľké Leváre – Kristián Molnár – RP vo vyžiadaní od 3.8.2017
FKM Karlova Ves – Giulio Chiabra – RP vo vyžiadaní od 2.8.2017
Odstupuje na KRaD:
Rozhodcu Rastislava Hádeka a DZ Alexandra Marczella (S4BA Domino – Vrakuňa) za neuvedenie dôvodu, že ZoS bol vytvorený po stretnutí.
Rozhodcu Petra Budáča a DZ Jozefa Slezáka (S4BA Kalinkovo – Limbach) – za neuvedenie dôvodu, že ZoS bol vytvorený po stretnutí.
DZ Miroslava Trúchleho (S4BA TJ Viničné – MFK Rusovce) za neuvedenie v správe DS, že nebolo mu umožnené pozrieť si situáciu na monitore v zmysle RS.
Rozhodcu Mariána Fischera (S4BA TJ V.Leváre – FKM K.Ves) za 1.) disproporciu dôvodu oneskoreného začiatku stretnutia uvedeného v zázname rozhodcu s porovnaním s históriou uzavretia zápisu. 2.) za pripustenie hráča Mareka Malíka k stretnutiu bez RP s odôvodnením, že je vo vyžiadaní, čo 6.8.2017 nebola pravda.

Disciplinárna komisia:
U.č. 6: Jakub Senáši 1253424 (ŠK Bernolákovo, S3BA). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2017. /10.-€/
U.č. 7: Roman Repáň 1209347 (ŠK Tomašov, S3BA). Žiadosť o zmenu zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie. DK rozhodla upustiť zvyšok disciplinárnej sankcie – 3 dni od 11.8.2017, podľa DP čl. 38. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ:
Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.
Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.
Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže:
a/ oznam – súťaže prípraviek BFZ
Oznamujeme Vám, že vygenerovanie stretnutí a úprava hracích dní a časov podľa zaslaných požiadaviek FK bude v ISSF a na Futbalnete zverejnené do 6.8. 2017. Žiadame FK, aby si skontrolovali hracie časy voči termínovej listine a požiadali o prípadnú zmenu. Ak tak neurobia stretnutie im bude nariadené odohrať v rámci UHČ pre dané obdobie. Týka sa to všetkých súťaží prípraviek BFZ okrem súťaže PMD, ktoré bude zverejnené cez stránku BFZ a propozície súťaže PMD zaslané zúčastneným družstvám, ktoré sú prihlásené do súťaže prípraviek PMD.
Súťaž prípraviek PMD – kategória U8 narod. od 1.1. 2010 a mladší ( počet družstiev 20 )
Počet skupín: 5 / A , B, C, D, E – po 4 účastníkov /
Skupina A
ŠK Slovan Bratislava
FK Inter Bratislava
FC Petržalka A
FKM Karlová Ves

Skupina B
FK Rača Bratislava
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FKP Dúbravka Bratislava
FC Petržalka B

Skupina C
TJ Rovinka
SFC Kalinkovo
FC ŠTK 1914 Šamorín
OFK Dunajská Lužná

Skupina D
Lokomotíva Devínska Nová Ves
TJ Záhoran Jakubov
FC Rohožník
FKM Stupava

Skupina E
ŠK Bernolákovo
FK Karpaty Limbach
OŠK Chorvátsky Grob
MŠK Senec

Súťaž PMD sa bude hrať turnajovým spôsobom – 4 turnaje na jeseň 2017 a 4 turnaje na jar 2018
1.turnaj: 9. – 10.9.2017 2.turnaj: 23.-24.9.2017
3.turnaj: 7.-8.10.2017 4.turnaj: 21.-22.10.2017
Všetky informácie ohľadne súťaže PMD ( U-8 ) budú zverejnené na stránke BFZ.
.